732 840 845 info@svatbanakube.cz

Obchodní podmínky

I. ÚVOD

Lukáš Koňárek je podnikatel zapsáný v živnostenském rejstříku od 29.10.2010, Úřad příslušný podle §71 ods. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Holešov, Č.j: ŽÚ/180/28056/10/V

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Obor činnosti: Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.

 

Cestovní agentura Varadero (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme ověřeno pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu s cestovní smlouvou.

II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Nabízíme zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace.

III. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. CA v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých ručním přepisem ceny a informací o zájezdu do databáze serveru.

Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu.

Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CA může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

IV. CESTOVNÍ SMLOUVA

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění cestovní smlouvy. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh cestovní smlouvy zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsobu převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu cestovní smlouvy a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh cestovní smlouvy zpět do CA.

Klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů CA Varadero. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy.

V. PLATBA ZÁJEZDU

Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu.Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CA a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy.

Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 42 dní před zahájením zájezdu. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné cestovní smlouvy. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy.

Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA. Cestovní smlouva se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

VI. CESTOVNÍ DOKLADY

Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.
Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Ubytovací poukazy, letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku popř. cestovní pojištění obdrží zákazník obvykle na letišti od pracovníka dané CK. Pokud to CK umožňuje může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce CK popř. mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou.

V. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

U nás máte výhodu nulových storno poplatků až do doby uhrazení zálohy na zájezd. Po uhrazení zálohy popř. celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

VI. SVATEBNÍ CESTY

U zájezdů uskutečňovaných jako svatební cesty, je nutná rezervace svatebního obřadu předem. V tomto případě si vyhrazuje CA právo požadovat složení zálohy zákazníkem předem a to až 100% z ceny svatebního obřadu, ne však dříve než po podpisu cestovní smlouvy. Pokud je rezervace neúspěšná, vrací se záloha v plné výši nebo může zákazník požádat CA o nabídku jiného zájezdu a použití této zálohy na vybraný zájezd. V případě zrušení svatebního obřadu ze strany klienta 42 a méně dnů před jeho uskutečněním, si CA vyhrazuje právo započítat náklady, které ji vznikly v souvislosti se zajištěním svatebního obřadu.

VII. REKLAMACE

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje návštěvníků serveru www.svabanakube.cz a ostatních klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů.